#slitaz 2014-01-24

[08:19] godane: hey
[08:19] godane: i'm starting to update wok
[08:26] Trixar_za: Cool